ဝ ည ဥ အလင Myanmar Gospel Song Lyrics

Free download ဝ ည ဥ အလင Myanmar Gospel Song Lyrics mp3 for free

Rev David Lah 2014 11 30 က င ပသည ဝ ည ဥ ဖ ႔ sermon

Rev David Lah 2014 11 30 က င ပသည ဝ ည ဥ ဖ ႔ sermon

Duration: 1:46:42 Size: 146.53 MB

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ၾ​က​ည​့္ခ်င္တဲ့ က​မ​ၻာ့​ဖလား​ပြဲ​စ​ဥ​္ေ​တြ စ​တင္ပါ​ၿ​ပီ

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ၾ​က​ည​့္ခ်င္တဲ့ က​မ​ၻာ့​ဖလား​ပြဲ​စ​ဥ​္ေ​တြ စ​တင္ပါ​ၿ​ပီ

Duration: 2:48 Size: 3.85 MB

ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ ႏွ​စ​္ ၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ခ်​စ​္​ၾ​က​ည​္ေ​ရး​ေ​ဘာ​လံုး​ပြဲ

ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ ႏွ​စ​္ ၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ခ်​စ​္​ၾ​က​ည​္ေ​ရး​ေ​ဘာ​လံုး​ပြဲ

Duration: 3:18 Size: 4.53 MB

လိႈင္သာ​ယာ​န​ည​္း​ပညာ​မွာ တ​က​သ​က ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း​က​န​္​႔​ကြက္မႈ စာ​ရြ​က​္ေ​ဝ

လိႈင္သာ​ယာ​န​ည​္း​ပညာ​မွာ တ​က​သ​က ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း​က​န​္​႔​ကြက္မႈ စာ​ရြ​က​္ေ​ဝ

Duration: 2:44 Size: 3.75 MB

တ​႐ုတ္ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ​ကို ယွ​ဥ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ဖို​႔​အတြ​က​္ ဗီ​ယက္နမ္ကုန္စ​ည​္ေ​တြ ျ​ပသ

တ​႐ုတ္ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ​ကို ယွ​ဥ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ဖို​႔​အတြ​က​္ ဗီ​ယက္နမ္ကုန္စ​ည​္ေ​တြ ျ​ပသ

Duration: 2:46 Size: 3.8 MB

ဟံ​သာ​ဝ​တီ​ေ​လ​ဆိပ္တ​ည​္ေ​ဆာက္ဖို​႔ Yongnam ကို ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ေ​ရြး​တာ​လဲ

ဟံ​သာ​ဝ​တီ​ေ​လ​ဆိပ္တ​ည​္ေ​ဆာက္ဖို​႔ Yongnam ကို ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ေ​ရြး​တာ​လဲ

Duration: 2:43 Size: 3.73 MB

သ ဇ င္ ည - ကို ရဲ လြ င္ ၊ ခ င္ ဝ မ္ း

သ ဇ င္ ည - ကို ရဲ လြ င္ ၊ ခ င္ ဝ မ္ း

Duration: 3:29 Size: 4.78 MB

ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ ႏွ​စ​္​၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ရန္ပံု​ေ​ငြေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ပ်​ဥ​္း​မ​နား​မွာ က်​င​္း​ပ​ခဲ့​ရ

ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ ႏွ​စ​္​၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ရန္ပံု​ေ​ငြေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ပ်​ဥ​္း​မ​နား​မွာ က်​င​္း​ပ​ခဲ့​ရ

Duration: 3:28 Size: 4.76 MB

ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပ​င​္ေ​ရး လာ​မ​ယ​့္ လႊ​တ​္ေ​တာ​္​သစ္အ​ထိ လုပ္ရ​မွာ ျ​ဖစ္စဥ္တစ္ခု​ပါ

ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပ​င​္ေ​ရး လာ​မ​ယ​့္ လႊ​တ​္ေ​တာ​္​သစ္အ​ထိ လုပ္ရ​မွာ ျ​ဖစ္စဥ္တစ္ခု​ပါ

Duration: 2:33 Size: 3.5 MB

သ​ဘာ​ဝ​သ​စ​္​ဥ​သစ္ဖု သစ္သီး​ေ​တြ​နဲ​႔ အိမ္မွာ Spa လုပ္ခ်င္သူ​ေ​တြ​အတြ​က​္ 

သ​ဘာ​ဝ​သ​စ​္​ဥ​သစ္ဖု သစ္သီး​ေ​တြ​နဲ​႔ အိမ္မွာ Spa လုပ္ခ်င္သူ​ေ​တြ​အတြ​က​္ 

Duration: 2:50 Size: 3.89 MB

ႏိုင္က်​ဥ​္း​သားသမီး​ေ​တြ ပညာ​ေ​ရး​အတြ​က​္ အႏ​ု​ပညာ​သမား​ေ​တြ ေ​ငြ​လႉ

ႏိုင္က်​ဥ​္း​သားသမီး​ေ​တြ ပညာ​ေ​ရး​အတြ​က​္ အႏ​ု​ပညာ​သမား​ေ​တြ ေ​ငြ​လႉ

Duration: 2:47 Size: 3.82 MB

၂​ဝ⁠ဝ​၈ ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပင္ဖု​ိ​႔ ဘယ္သူ​႔​မွာ တာ​ဝန္အ​ရွိ​ဆံုး​လဲ

၂​ဝ⁠ဝ​၈ ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပင္ဖု​ိ​႔ ဘယ္သူ​႔​မွာ တာ​ဝန္အ​ရွိ​ဆံုး​လဲ

Duration: 3:31 Size: 4.83 MB

ျ​မန္မာ​ျ​ပ​ည​္ ေ​မြး​ဖြား​ႏႈ​န​္း က်​ဆ​င​္း​ခဲ့​ရ​လို​႔ သန​္း ၆​ဝ​မျ​ဖစ္ဘဲ ၅​၁​သန​္း

ျ​မန္မာ​ျ​ပ​ည​္ ေ​မြး​ဖြား​ႏႈ​န​္း က်​ဆ​င​္း​ခဲ့​ရ​လို​႔ သန​္း ၆​ဝ​မျ​ဖစ္ဘဲ ၅​၁​သန​္း

Duration: 2:50 Size: 3.89 MB

စို​င​္း​စို​င​္း​ခ​မ​္း​လိႈင္ရဲ​႕ ဧ​ၿ​ပီ ၁​ဝ​ရ​က​္ ေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ဘာ​လို​႔​နာမ​ည​္ေျ​ပာ​င​္း​တာ​လဲ

စို​င​္း​စို​င​္း​ခ​မ​္း​လိႈင္ရဲ​႕ ဧ​ၿ​ပီ ၁​ဝ​ရ​က​္ ေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ဘာ​လို​႔​နာမ​ည​္ေျ​ပာ​င​္း​တာ​လဲ

Duration: 3:12 Size: 4.39 MB

ေ​ဘာ​လံုး​ပြဲ​ကို ပိတ္ကား​နဲ​႔​ၾ​က​ည​့္ခ်င္ရ​င​္ ျ​ပင္သစ္ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ဌာန​ကို​သြား

ေ​ဘာ​လံုး​ပြဲ​ကို ပိတ္ကား​နဲ​႔​ၾ​က​ည​့္ခ်င္ရ​င​္ ျ​ပင္သစ္ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ဌာန​ကို​သြား

Duration: 2:24 Size: 3.3 MB

ဖယ္ဒ​ရယ္စ​နစ္ကို ျ​မန္မာ့​ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု ဘယ္လို ဦး​တ​ည​္ေ​န​သလဲ

ဖယ္ဒ​ရယ္စ​နစ္ကို ျ​မန္မာ့​ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု ဘယ္လို ဦး​တ​ည​္ေ​န​သလဲ

Duration: 3:31 Size: 4.83 MB

သာယာ​ဝ​တီ ေ​ထာင္တြ​င​္း ေ​လ​ဘာ​တိုက္ပြဲ ၂​၅ႏ​ွစ္တိုင္ခဲ့​ၿ​ပီ

သာယာ​ဝ​တီ ေ​ထာင္တြ​င​္း ေ​လ​ဘာ​တိုက္ပြဲ ၂​၅ႏ​ွစ္တိုင္ခဲ့​ၿ​ပီ

Duration: 3:32 Size: 4.85 MB

၆​ပြ​င​့္​ဆိုင္က ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​အက်ပ္အ​တ​ည​္း​ကို တ​ကယ္ပဲ ေက်ာ​္​လႊ​ားႏိုင္မ​လား

၆​ပြ​င​့္​ဆိုင္က ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​အက်ပ္အ​တ​ည​္း​ကို တ​ကယ္ပဲ ေက်ာ​္​လႊ​ားႏိုင္မ​လား

Duration: 3:46 Size: 5.17 MB

ဆု​ေ​ၾ​ကး​ေ​ငြ မေ​ပး​တဲ့ လူ​ငယ္အ​စ​ည​္း​အ႐ံုး တရား​ဝ​င​္ေ​တာ​င​္း​ပ​န​္​ၿ​ပီ

ဆု​ေ​ၾ​ကး​ေ​ငြ မေ​ပး​တဲ့ လူ​ငယ္အ​စ​ည​္း​အ႐ံုး တရား​ဝ​င​္ေ​တာ​င​္း​ပ​န​္​ၿ​ပီ

Duration: 3:02 Size: 4.17 MB

ာ

Duration: 5:32 Size: 7.6 MB