ဝ ည ဥ အလင Myanmar Gospel Song Lyrics

Free download ဝ ည ဥ အလင Myanmar Gospel Song Lyrics mp3 for free

Rev David Lah 2014 11 30 က င ပသည ဝ ည ဥ ဖ ႔ sermon

Rev David Lah 2014 11 30 က င ပသည ဝ ည ဥ ဖ ႔ sermon

Duration: 1:46:42 Size: 146.53 MB

ခရီး​သ​ည​္ေ​တြ​အတြ​က​္ Scania ၂​ဝ​၁​၅ ကား​သ​စ​္ႏွစ္မ်ဳ​ိး မိတ္ဆ​က​္

ခရီး​သ​ည​္ေ​တြ​အတြ​က​္ Scania ၂​ဝ​၁​၅ ကား​သ​စ​္ႏွစ္မ်ဳ​ိး မိတ္ဆ​က​္

Duration: 3:11 Size: 4.37 MB

၂​ဝ⁠ဝ​၈ ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပင္ဖု​ိ​႔ ဘယ္သူ​႔​မွာ တာ​ဝန္အ​ရွိ​ဆံုး​လဲ

၂​ဝ⁠ဝ​၈ ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပင္ဖု​ိ​႔ ဘယ္သူ​႔​မွာ တာ​ဝန္အ​ရွိ​ဆံုး​လဲ

Duration: 3:31 Size: 4.83 MB

သ ဇ င္ ည - ကို ရဲ လြ င္ ၊ ခ င္ ဝ မ္ း

သ ဇ င္ ည - ကို ရဲ လြ င္ ၊ ခ င္ ဝ မ္ း

Duration: 3:29 Size: 4.78 MB

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ၾ​က​ည​့္ခ်င္တဲ့ က​မ​ၻာ့​ဖလား​ပြဲ​စ​ဥ​္ေ​တြ စ​တင္ပါ​ၿ​ပီ

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ၾ​က​ည​့္ခ်င္တဲ့ က​မ​ၻာ့​ဖလား​ပြဲ​စ​ဥ​္ေ​တြ စ​တင္ပါ​ၿ​ပီ

Duration: 2:48 Size: 3.85 MB

တ​႐ုတ္ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ​ကို ယွ​ဥ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ဖို​႔​အတြ​က​္ ဗီ​ယက္နမ္ကုန္စ​ည​္ေ​တြ ျ​ပသ

တ​႐ုတ္ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ​ကို ယွ​ဥ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ဖို​႔​အတြ​က​္ ဗီ​ယက္နမ္ကုန္စ​ည​္ေ​တြ ျ​ပသ

Duration: 2:46 Size: 3.8 MB

အာ​ဆီ​ယံ​အစ​ည​္း​အေ​ဝး ၿ​ပီး​ဆံုး၊ မေ​လး​ရွား​ကို ဥ​ကၠ​ဌ​တာ​ဝန္လႊ​ဲေျ​ပာ​င​္း

အာ​ဆီ​ယံ​အစ​ည​္း​အေ​ဝး ၿ​ပီး​ဆံုး၊ မေ​လး​ရွား​ကို ဥ​ကၠ​ဌ​တာ​ဝန္လႊ​ဲေျ​ပာ​င​္း

Duration: 3:51 Size: 5.29 MB

လိႈင္သာ​ယာ​န​ည​္း​ပညာ​မွာ တ​က​သ​က ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း​က​န​္​႔​ကြက္မႈ စာ​ရြ​က​္ေ​ဝ

လိႈင္သာ​ယာ​န​ည​္း​ပညာ​မွာ တ​က​သ​က ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း​က​န​္​႔​ကြက္မႈ စာ​ရြ​က​္ေ​ဝ

Duration: 2:44 Size: 3.75 MB

ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ ႏွ​စ​္​၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ရန္ပံု​ေ​ငြေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ပ်​ဥ​္း​မ​နား​မွာ က်​င​္း​ပ​ခဲ့​ရ

ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ ႏွ​စ​္​၁​ဝ​ဝျ​ပ​ည​့္ ရန္ပံု​ေ​ငြေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ပ်​ဥ​္း​မ​နား​မွာ က်​င​္း​ပ​ခဲ့​ရ

Duration: 3:28 Size: 4.76 MB

သ​ဘာ​ဝ​သ​စ​္​ဥ​သစ္ဖု သစ္သီး​ေ​တြ​နဲ​႔ အိမ္မွာ Spa လုပ္ခ်င္သူ​ေ​တြ​အတြ​က​္ 

သ​ဘာ​ဝ​သ​စ​္​ဥ​သစ္ဖု သစ္သီး​ေ​တြ​နဲ​႔ အိမ္မွာ Spa လုပ္ခ်င္သူ​ေ​တြ​အတြ​က​္ 

Duration: 2:50 Size: 3.89 MB

ေ​ဘာ​လံုး​ပြဲ​ကို ပိတ္ကား​နဲ​႔​ၾ​က​ည​့္ခ်င္ရ​င​္ ျ​ပင္သစ္ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ဌာန​ကို​သြား

ေ​ဘာ​လံုး​ပြဲ​ကို ပိတ္ကား​နဲ​႔​ၾ​က​ည​့္ခ်င္ရ​င​္ ျ​ပင္သစ္ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ဌာန​ကို​သြား

Duration: 2:24 Size: 3.3 MB

ႏိုင္က်​ဥ​္း​သားသမီး​ေ​တြ ပညာ​ေ​ရး​အတြ​က​္ အႏ​ု​ပညာ​သမား​ေ​တြ ေ​ငြ​လႉ

ႏိုင္က်​ဥ​္း​သားသမီး​ေ​တြ ပညာ​ေ​ရး​အတြ​က​္ အႏ​ု​ပညာ​သမား​ေ​တြ ေ​ငြ​လႉ

Duration: 2:47 Size: 3.82 MB

စို​င​္း​စို​င​္း​ခ​မ​္း​လိႈင္ရဲ​႕ ဧ​ၿ​ပီ ၁​ဝ​ရ​က​္ ေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ဘာ​လို​႔​နာမ​ည​္ေျ​ပာ​င​္း​တာ​လဲ

စို​င​္း​စို​င​္း​ခ​မ​္း​လိႈင္ရဲ​႕ ဧ​ၿ​ပီ ၁​ဝ​ရ​က​္ ေဖ်ာ​္ေျ​ဖ​ပြဲ ဘာ​လို​႔​နာမ​ည​္ေျ​ပာ​င​္း​တာ​လဲ

Duration: 3:12 Size: 4.39 MB

ျ​မန္မာ​ျ​ပ​ည​္ ေ​မြး​ဖြား​ႏႈ​န​္း က်​ဆ​င​္း​ခဲ့​ရ​လို​႔ သန​္း ၆​ဝ​မျ​ဖစ္ဘဲ ၅​၁​သန​္း

ျ​မန္မာ​ျ​ပ​ည​္ ေ​မြး​ဖြား​ႏႈ​န​္း က်​ဆ​င​္း​ခဲ့​ရ​လို​႔ သန​္း ၆​ဝ​မျ​ဖစ္ဘဲ ၅​၁​သန​္း

Duration: 2:50 Size: 3.89 MB

ေ​ထာ​က​္​ၾ​က​န​္​႔ေ​ရာက္သြား​တဲ့ က​ည​န​႐ံုး​သ​စ​္ ဝ​န​္ေ​ဆာင္မႈ​ေ​တြ ေ​ကာ​င​္း​မွာ​လား

ေ​ထာ​က​္​ၾ​က​န​္​႔ေ​ရာက္သြား​တဲ့ က​ည​န​႐ံုး​သ​စ​္ ဝ​န​္ေ​ဆာင္မႈ​ေ​တြ ေ​ကာ​င​္း​မွာ​လား

Duration: 2:45 Size: 3.78 MB

ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပ​င​္ေ​ရး လာ​မ​ယ​့္ လႊ​တ​္ေ​တာ​္​သစ္အ​ထိ လုပ္ရ​မွာ ျ​ဖစ္စဥ္တစ္ခု​ပါ

ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု​ျ​ပ​င​္ေ​ရး လာ​မ​ယ​့္ လႊ​တ​္ေ​တာ​္​သစ္အ​ထိ လုပ္ရ​မွာ ျ​ဖစ္စဥ္တစ္ခု​ပါ

Duration: 2:33 Size: 3.5 MB

ဖယ္ဒ​ရယ္စ​နစ္ကို ျ​မန္မာ့​ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု ဘယ္လို ဦး​တ​ည​္ေ​န​သလဲ

ဖယ္ဒ​ရယ္စ​နစ္ကို ျ​မန္မာ့​ဖြဲ​႔​စ​ည​္း​ပံု ဘယ္လို ဦး​တ​ည​္ေ​န​သလဲ

Duration: 3:31 Size: 4.83 MB

သာယာ​ဝ​တီ ေ​ထာင္တြ​င​္း ေ​လ​ဘာ​တိုက္ပြဲ ၂​၅ႏ​ွစ္တိုင္ခဲ့​ၿ​ပီ

သာယာ​ဝ​တီ ေ​ထာင္တြ​င​္း ေ​လ​ဘာ​တိုက္ပြဲ ၂​၅ႏ​ွစ္တိုင္ခဲ့​ၿ​ပီ

Duration: 3:32 Size: 4.85 MB

ဥ​ပေ​ဒ​အေ​ထာက္အ​ကူ​ျ​ပဳ​ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း ဘုတ္အ​ဖြဲ​႔ေ​တြမ်ား​လြ​န​္းေ​န​သလား

ဥ​ပေ​ဒ​အေ​ထာက္အ​ကူ​ျ​ပဳ​ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း ဘုတ္အ​ဖြဲ​႔ေ​တြမ်ား​လြ​န​္းေ​န​သလား

Duration: 3:31 Size: 4.83 MB

၆​ပြ​င​့္​ဆိုင္မွာ ဘယ္သူ​ေ​တြ အိမ္စာ​လုပ္ခဲ့​ၾ​က​သလဲ၊ ဘာ​ေ​တြေ​ျ​ပာ​ခဲ့​လဲ

၆​ပြ​င​့္​ဆိုင္မွာ ဘယ္သူ​ေ​တြ အိမ္စာ​လုပ္ခဲ့​ၾ​က​သလဲ၊ ဘာ​ေ​တြေ​ျ​ပာ​ခဲ့​လဲ

Duration: 3:51 Size: 5.29 MB